St Charles (Varsity) vs Neuqua Valley - May 7, 2009 - IHSLA