St Charles (Varsity) vs Evanston - May 2, 2009 - IHSLA